Onderwijs

Onze Missie

VTK Onderwijs neemt het op voor studenten in verschillende raden en organen van onze faculteit. Op universitair niveau discussiëren we over grotere thema's in Stura en LOKO. Op facultair niveau zetelen we onder andere in de Facultaire POC en de Faculteitsraad. Verder proberen we al onze RiVers goed te ondersteunen, zodat elke richting vertegenwoordigd wordt. Heb je vragen, problemen gerelateerd aan onderwijs of popel je om zelf te vertegenwoordigen? Contacteer ons!

Studentenvertegenwoordiging

Studentenvertegenwoordiging is van cruciaal belang. Het zorgt ervoor dat de KU Leuven rekening houdt met de visie van haar studenten, zodat het onderwijs zo goed mogelijk is afgestemd op de student. Studentenvertegenwoordigers zijn over alle niveaus van de KU Leuven actief en vertegenwoordigen niet louter hun eigen mening, maar die van hun medestudenten. Maar wat zijn al die niveaus, en wat betekent VTK in dit verhaal? Nog belangrijker: wat kan jij betekenen binnen dit verhaal? Om al deze vragen te beantwoorden, nemen we een brede kijk naar de vertegenwoordigingsorganen aan onze faculteit en de KU Leuven. Hier is alvast een breed overzicht.

POC

De POC (Permanente Onderwijscommissie) is een commissie bestaande uit docenten, doctoraatsstudenten, ombudsen en studenten van een bepaalde opleiding en wordt voorgezeten door de programmadirecteur. Alle 17 opleidingen die de faculteit ingenieurswetenschappen aanbiedt, worden elk vormgegeven door een POC. Deze POC’s bepalen de inhoudelijke aspecten van hun specifieke opleiding en zijn voor studentenvertegenwoordigers vaak de meest boeiende vergaderingen. De studenten die in een POC zetelen noemen we de RichtingsVertegenwoordigers, afgekort RiVers.

Elke student kan RiVer worden en lid worden van de POC van zijn/haar opleiding! Hiervoor organiseert VTK verkiezingen in het begin van het academiejaar, waarbij medestudenten van je opleiding je kunnen verkiezen om hun stem te vertegenwoordigen in de POC. Gemiddeld gezien komt een POC jaarlijks 6-8 keer samen, vaak tijdens de middag. Als RiVer sta je er ook nooit alleen voor en mag je steeds rekenen op de steun van VTK Onderwijs, het onderwijsteam binnen VTK!

Facultaire POC

Soms zijn er problemen of pijnpunten bij bepaalde opleidingen, waarbij de POC’s van die opleidingen zullen zoeken naar mogelijke oplossingen. Op het moment dat problemen of discussies ter sprake komen die een groot deel van de ingenieursstudenten aangaat, worden deze meegenomen naar de FPOC, dit is de overkoepelende POC voor onze faculteit. De FPOC wordt voorgezeten door de vicedecaan onderwijs van onze faculteit (prof. Bart Nauwelaers) en brengt alle programmadirecteurs samen. De studentenstem op de FPOC wordt gebracht door VTK, waaronder VTK Onderwijs en de praeses.

Departementsbestuur

Aan het hoofd van elk departement van onze faculteit staat een departementsbestuur dat wordt voorgezeten door de departementsvoorzitter en daarnaast alle afdelingshoofden van een departement samenbrengt. In deze vergadering worden vooral administratieve en onderzoeksgerelateerde zaken besproken (budgetten afdelingen, aanstelling en ontslag van onderzoekers, verbouwingen aan het departement…). Elke student kan zich kandidaat stellen om departementsbestuurder te worden van zijn/haar departement. Deze verkiezing gebeurt parallel met de POC verkiezingen die VTK organiseert!

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de faculteit. Ze wordt voorgezeten door de decaan (prof. Peter Van Puyvelde) die wordt geassisteerd door zijn 2 vice-decanen: de vice-decaan onderwijs die vaak het advies van de FPOC zal voorleggen, indien het onderwijsbeleid van de faculteit wordt besproken, en de vice-decaan internationalisering (prof. Jos Vander Sloten) die het internationaal beleid van onze faculteit op zich neemt. Het faculteitsbestuur brengt alle departementsvoorzitters van alle 7 departementen van onze faculteit samen. In het faculteitsbestuur wordt de studentenstem gebracht door de praeses van VTK en de groepscoördinator van Onderwijs.

De faculteitsraad verkiest om de 4 jaar de decaansploeg en bekrachtigt daarnaast de beslissingen van het faculteitsbestuur. In een jaar zonder decaansverkiezingen, komt de faculteitsraad zelden samen. De beslissingen van het faculteitsbestuur worden dan “stilzwijgend” goedgekeurd.

Groepsbestuur - Groep W&T

Alle 16 faculteiten van de KU Leuven zijn onderverdeeld over 3 groepen: Groep Wetenschap & Technologie, Groep Humane Wetenschappen en Groep Biomedische Wetenschappen. Elk van deze groepen heeft een groepsbestuur en wordt voorgezeten door een vicerector.

Onze decaan zetelt samen met de 4 andere decanen (die deel uitmaken van de Groep W&T) in het groepsbestuur van de Groep W&T. Deze wordt voorgezeten door de vicerector van de groep W&T. In het groepsbestuur wordt de studentenstem gebracht door een vertegenwoordiger van de Studentenraad KU Leuven (afgekort ‘Stura’). Hoe deze vertegenwoordiger wordt gekozen, wordt verder uitgelegd.

Gemeenschappelijk Bureau

Het GeBu is het hoogste uitvoerend orgaan van de KU Leuven die bestaat uit alle vicerectoren van de KU Leuven en wordt voorgezeten door de rector, Luc Sels. De voorzitter van de Studentenraad vertegenwoordigt hierbij de studentenstem.

Het Gemeenschappelijk Bureau bereidt de strategische visies en beleidsbeslissingen voor betreffende het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening en legt deze ter goedkeuring voor aan de Academische Raad en staat vervolgens in voor de uitvoering ervan. Het is dus een soort dagelijks bestuur van de KU Leuven, waarbij de Academische Raad meer fungeert als parlement.

Academische Raad

De Academische Raad bestaat naast de leden van het GeBu ook uit alle decanen van alle faculteiten en neemt de beleidsbeslissingen ter uitvoering van de strategie van de universiteit. Hij evalueert de werking van het Gemeenschappelijk Bureau in het licht van de uitvoering van die strategie. De Academische Raad ziet ook toe op de universiteitsbrede kwaliteitscontrole op het academisch onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Hierin zetelen 4 studenten: de ondervoorzitter van de Studentenraad, samen met de 3 Stura vertegenwoordigers die elk in één van de 3 groepsbesturen zetelen. Raad van Bestuur De RvB waakt vooral over het financiële evenwicht van KU Leuven. Hij ziet toe op de doeltreffende en efficiënte werking van de interne kwaliteitscontrole, risicobeheersing en controlesystemen. De RvB legt o.a. de begroting en de beschikbare geldstromen vast. Het is dan aan de Academische Raad om te beslissen hoe die worden aangewend om de missie van de KU Leuven inzake onderwijs- en onderzoeksbeleid te volbrengen. Eens die beslissing is gevallen, is het aan het GeBu om dit uit te voeren.

De RvB wordt voorgezeten door Marianne Thyssen en bevat daarnaast ook de rector, de 3 vice-rectoren voor elk van de 3 groepen en voornamelijk externe bestuurders (geen personeelsleden van de KU Leuven). De studentenstem wordt hier gebracht door de voorzitter en ondervoorzitter van de Studentenraad.

Studentenraad KU Leuven

In de beleidsorganen op universitair niveau, gebeurt de studentenvertegenwoordiging voornamelijk door vertegenwoordigers van de Studentenraad. Hoe worden zij gekozen?

Dit gebeurt tijdens een Algemene Vergadering (=AV) van Stura. In de Stura AV zetelen er 16 “facultair overlegorganen”, kortweg “FO”. Dit zijn de studentenvertegenwoordigers van elk van de 16 faculteiten. VTK vormt het FO van de faculteit ingenieurswetenschappen en heeft dus een stem op de tweewekelijkse Stura AV’s. De vertegenwoordigers van Stura (voorzitter, ondervoorzitter, groepsbestuurders…) worden allemaal verkozen door alle 16 FO’s voor een mandaat van één jaar. Tijdens deze tweewekelijkse AV’s leggen zij verantwoording af aan de AV en geven ze updates rond het beleid op universitair niveau. Vaak wordt tijdens zo’n AV ook input gevraagd van alle FO’s. Het is de bedoeling dat elk FO de mening vertegenwoordigt van de studenten van haar faculteit. Hoe verzamelt VTK de gemeenschappelijke mening van alle ingenieursstudenten? Via het VTK Bureau!

VTK Bureau

Het VTK Bureau is een vergadering die tweewekelijks op woensdagmiddag wordt georganiseerd, om updates te geven én input te vragen over beleidsbeslissingen op facultair (FPOC, Faculteitsbestuur) en universitair niveau (Groepsbestuur, GeBu…). De input voor het facultair niveau zal VTK rechtstreeks vertegenwoordigen, terwijl de input op het universitair niveau zal worden verkondigd tijdens een Stura AV, waarbij de Stura vertegenwoordigers de input van 16 FO’s te horen zullen krijgen. Zij zullen dan deze studentenstem verder verkondigen in de beleidsorganen op universitair niveau.

Elke student aan onze faculteit is welkom om input te geven tijdens een VTK Bureau! Ook de aanwezigheid van RiVers op het VTK Bureau is vrij belangrijk, aangezien zij een spreekbuis zijn voor hun medestudenten van hun opleiding. Zij kunnen op die manier problemen aankaarten of input geven, vanuit de ervaringen van hun medestudenten. Hoe meer studenten aanwezig op een VTK Bureau, hoe beter VTK die stem kan vertegenwoordigen! Wil jij meebepalen hoe het onderwijs in coronatijden eruit moet zien (examenvormen, verhouding online en fysieke hoorcolleges…) of bv. welke rector we dit academiejaar moeten verkiezen? VTK Bureau is dan your place to be!


Contacteer ons via